مرور برچسب

امتحان

چند راهکار برای تصحیح برگه های امتحان

همواره تصحیح برگه های امتحان و نمره دادن یکی از سخت ترین مراحل کار یک معلم بوده است ازیک طرف فرایند تصحیح برگه های امتحانی و از طرف دیگر اعتراض های احتمالی دانشجویان یا دانش آموزان به نمره های خود باعث ایجاد استرس برای معلمان می شود که گاها…