Browsing Tag

کارگروهی

روش تدریس غیر مستقیم یا مشاوره ای

روش تدریس غیرمستقیم یا مشاوره ای روش تدریس غیر مستقیم یا مشاوره ای به این صورت تعریف می شود: یادگیري از طریق مشاوره یادگیري از طریق مشاوره را هم می توان به عنوان یک روش تدریس معرفی کرد و هم به عنوان یک روش یادگیري بنیان گذار این روش کارل…

معلم بازی در کارگروهی

قبلا هم در رابطه با روش تدریس کارگروهی صحبت کرده ایم. که می توانید از لینک های زیر آن ها را مشاهده کنید قسمت اول:چرا کار گروهی؟ قسمت دوم: آمادگی قبل از شروع کار گروهی قسمت سوم:مراحل کلیدی  روش تدریس کار گروهی اما این در این مقاله که…

تدریس راحت با کار گروهی(قسمت اول)

یک بار در دوران دانشجویی استاد یک پروژه گروهی به ما واگذار کرد. بعد خواست تا هر پنج نفر به صورت "دایره" دور هم بنشینیم و در رابطه با انجام پروژه تصمیم بگیریم من به عنوان سرگروه شروع به صحبت با اعضا کردم . به محض اینکه حواس استاد پرت شد یکی…