آموزش زوم کردن و بزرگ کردن عکس در پرزی

آموزش زوم کردن و بزرگ کردن عکس در پرزی

در پرزی ما دو علامت مثبت و منفی داریم.

1. زمانی که روی خود عکس هستیم

اگر منفی بزنیم خود عکس کوچک می شود.

و اگر مثبت بزنیم خود عکس بزرگ می شود.

2. ولی زمانی که از زوم out  استفاده کنیم

دوربین مارا عقب و جلو میبرد.

دانستن همین نکته چند ثانیه ای به شما به شدت کمک می کند وشما را از گیج شدن نجات می دهد.

✔ این آموزش را هم یاد گرفتیم.

آموزش ساخت اکانت در سایت prezi

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها

آموزشی فارسی نویسی  در prezi به کمکphotoshop

آموزش خروجی گرفتن از نرم افزار