• ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

  • زمان برگزاری: شنبه ۲ تیر ماه ساعت ۲۱

  • لینک ورود به وبینار
    https://www.skyroom.online/ch/educations/x3

در تاریخ و ساعت مشخص شده به عنوان مهمان وارد شوید