سلام به دانش آموزان عزیز

نمره مستمر بر اساس اعلام شما برای دیدن فیلم ها گذاشته شده است. یعنی هر کس همه فیلم ها را مشاهده کرده است ۲۰ گرفته و کسی که هیچ فیلمی مشاهده نکرده است ۱۴ گرفته. هر فیلم دو نمره

آزمون پایانی در تاریخ زیر به صورت آنلاین برگزار می شود

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

از ساعت ۱۴ تا ۱۶ وارد این صفحه شوید

و آزمون را انجام بدهید

نکته بسیار مهم:

بعد از این ساعت مشخص سایت بسته می شود و به هیچ عنوان امکان آزمون وجود ندارد.

سوال
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

۲۰