سلام برای حضور در برنامه میم مثل معلم به عنوان تماشاچی فرم زیر را پر کنید:

جنسیت:(ضروری)
انتخاب شیفت: (میتوانید چند انتخاب داشته باشید)(ضروری)
میتوانید چنذ انتخاب داشته باشید:
انتخاب روز: (میتوانید چند انتخاب داشته باشید)(ضروری)