دوره دوم نوابغ تدریس

2,000,000 تومان 1,200,000 تومان

دوره نوابغ تدریس

حدود 20 ساعت فیلم آموزشی که به مرور تقدیم شما می شود

جلسات غیر حضوری : ۷ جلسه ( ۲۱ ساعت )

ساعت برگزاری : 16 تا 19

شکل برگزاری : ترکیب حضوری و از راه دور