چالش ۳۰ روزه بهره وری
۳۰ روز آموزش با محمد حافظی نژاد (برای بهره وری بیشتر در کار و زندگی)